Tag: Atamasthana in Anuradhapura District


Lovamahapaya

Jetavanaramaya

Lankaramaya

Thuparamaya

Abhayagiri Stupa

Mirisaweti Stupa

Ruwanwelisaya Stupa

Jaya Sri Maha Bodhiya