Tag: Atamasthana in Anuradhapura District


Lovamahapaya

Abhayagiri Stupa

Jetavanaramaya

Mirisaweti Stupa

Lankaramaya

Jaya Sri Maha Bodhiya

Ruwanwelisaya Stupa

Thuparamaya