Tag: Atamasthana in Anuradhapura District


Jaya Sri Maha Bodhiya

Ruwanwelisaya Stupa

Thuparamaya

Lovamahapaya

Abhayagiri Stupa

Jetavanaramaya

Mirisaweti Stupa

Lankaramaya