All Botanical Gardens


Dry Zone Botanic Gardens, Mirijjawila

Henarathgoda Botanical Garden

Seethawaka Wet Zone Botanic Gardens

Peradeniya Royal Botanical Gardens

Hakgala Botanical Garden