Tag: Atamasthana in Kandy District


Lovamahapaya

Jetavanaramaya

Lankaramaya

Thuparamaya

Abhayagiri Stupa

Mirisaweti Stupa

Ruwanwelisaya Stupa

Jaya Sri Maha Bodhiya