Tag: Atamasthana in Anuradhapura District


Thuparamaya

Ruwanwelisaya Stupa

Jetavanaramaya

Abhayagiri Stupa

Mirisaweti Stupa

Lankaramaya

Jaya Sri Maha Bodhiya

Lovamahapaya