Tag: Atamasthana in Anuradhapura District


Thuparamaya

Abhayagiri Stupa

Jaya Sri Maha Bodhiya

Lovamahapaya

Lankaramaya

Ruwanwelisaya Stupa

Mirisaweti Stupa

Jetavanaramaya