Tag: Atamasthana in Anuradhapura District


Ruwanwelisaya Stupa

Jetavanaramaya

Abhayagiri Stupa

Thuparamaya

Lankaramaya

Mirisaweti Stupa

Lovamahapaya

Jaya Sri Maha Bodhiya