Tag: Atamasthana in Anuradhapura District


Ruwanwelisaya Stupa

Jaya Sri Maha Bodhiya

Lovamahapaya

Jetavanaramaya

Lankaramaya

Mirisaweti Stupa

Abhayagiri Stupa

Thuparamaya